page_banner

215 216 217

  • پیگمنت رنگین کمانی رنگین کمانی پودر میکای تداخلی مروارید

    پیگمنت رنگین کمانی رنگین کمانی پودر میکای تداخلی مروارید

    رنگدانه رنگین کمانی متشکل از یک بستر پلاکتی شکل، و پوشش داده شده روی آن (الف) یک لایه مجاور زیرلایه که لایه آن یک لایه اکسید فلزی است که از یک یا چند اکسید Ce، Sn یا Fe تشکیل شده است و در آن رنگدانه از یک یا یک یا مجموعه ای تکرار شونده از لایه های اکسید فلزی Sn و به دنبال آن Ti، یا (ب) یک واحد لایه اکسید Sn و در آن اکسید Ti، واحد یک یا چند بار تکرار می شود.